Vispārīgie noteikumi

Termini.

Klients – juridiska vai fiziska persona, kura noslēgusi līgumu par informācijas izvietošanu portālā „vajagjuristu.lv”.

Pakalpojuma sniedzējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SCORFA”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40103476498, juridiskā adrese Veldres iela 9-44, Rīga, LV1064.

Portāls – tīmekļa vietne www.vajagjuristu.lv

Klienta informācija – informācija, kuru Klients nodevis Pakalpojuma sniedzējam publiskošanai Portālā.

Klienta kontaktpersona – Persona, kuru Līgumā Klients norādījis kā kontaktpersonu. Klients uzņemas pilnu atbildību par kontaktpersonas nosūtīto informāciju Pakalpojuma sniedzējam un apzinās, ka Kontaktpersonas nosūtītā Klienta informācija tiks publiskota Portālā. Par kontaktpersonas nomaiņu Klientam nekavējoties jāziņo Pakalpojuma sniedzējam rakstveidā, nosūtot vai iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam personīgi vai elektroniski parakstītu paziņojumu. Līdz šāda paziņojuma saņemšanai Portālā tiks ievietota informācija, saskaņā ar Kontaktpersonas norādījumiem.

Vispārīgie noteikumi – šie vispārīgie pakalpojuma sniegšanas noteikumi, versija 1.0. Līguma darbības laikā ir spēkā vispārīgie noteikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar līguma parakstīšanas dienu. Vispārīgie noteikumi var tikt atjaunoti, mainoties tiesiskajam regulējumam vai Portāla funkcionalitātei, Vispārīgo noteikumu aktuālā versija ir publiski pieejama Portālā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu no tās publicēšanas brīža, ja Klients 30 dienu laikā no Vispārīgo noteikumu publicēšanas dienas nav paziņojis Pakalpojuma sniedzējam par atteikšanos no papildus pakalpojuma. Par jaunu Vispārīgo noteikumu publicēšanu Klients tiek informēts ar elektroniskā pasta ziņojumu.

Līguma par pakalpojumu slēgšana

Līgums par pakalpojuma slēgšanu tiek noslēgts ar konkludentām darbībām.

Jūsu aizpildītais reģistrācijas pieteikums ir apliecinājums, ka Jūs esat iepazinušies ar šiem noteikumiem un pilnībā piekrītiet tiem un vēlaties saņemt pakalpojumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Mūsu izrakstītais rēķins apliecina mūsu piekrišanu līguma slēgšanai un pakalpojuma sniegšanai.

Jūsu veiktā rēķina apmaksa apliecina Jūsu piekrišanu līguma slēgšanai. Līgums ir uzskatāms pa noslēgtu ar brīdi, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apmaksu.

Slēdzot līgumu par speciālajiem priekšlikumiem, tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā tiek atrunāti speciālie noteikumi un nosacījumi līguma izbeigšanai.

Pakalpojuma sniedzēja vispārīgie pienākumi

Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Portāla darbību atbilstoši Vispārīgajiem noteikumiem.

Pieejamība. Portāla programmatūra ir izvietota profesionālā datu centrā, Latvijas Republikā. Līgums ar Portāla datu centru paredz informācijas pieejamību 7x24 režīmā, tomēr pakalpojums var tikt pārtraukts datu centra avārijas gadījumā, elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā, Interneta pakalpojumu nodrošinātāju piedāvājumu pārtraukuma gadījumā, kā arī citos gadījumos, kuri nav atkarīgi no izmitināšanas pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu sniedzēja (nepārvaramas varas apstākļi).

Plānotie pārtraukumi. Plānotie pārtraukumi ir paredzēti Portāla programmatūras jauninājumu vai atkļūdotu versiju uzstādīšanai. Par plānotajiem pārtraukumiem portāla lietotāji un Klients tiks informēts portāla sākumlapā. Plānotie portāla darbības pārtraukumi, izņemot avārijas novēršanas gadījumus, tiks organizēti ārpus darba laika, no 22:00 līdz 6:00 pēc Latvijas laika.

Kļūdas. Neviena programmatūra nav pilnīgi kļūdu brīva. Pakalpojuma sniedzējs ir veicis visas nepieciešamās programmatūras testēšanas, lai pārliecinātos par sistēmas kļūdu neesamību un Portāla programmatūras veiktspēju un drošību un noslēgtais līgums ar programmatūras izstrādātāju paredz operatīvu reakciju kļūdu gadījumā. Kļūdas, kuras rada Portāla darbības apturēšanu (avārija) vai traucē piekļuvi Portāla resursiem (kļūda, kuru nevar apiet) tiek risinātas nekavējoties.

Gadījumā, ja kļūdas dēļ Portals nav bijis pieejams ilgāk par 1 stundu, klientu abonēšanas līgumi tiek pagarināti par 1 diennakti par katru zaudlaika stundu.

Informācijas ievietošana un atjaunošana

Portālā līgumā noteiktajā kārtībā tiek ievietota Klienta informācija. Informācijas ievietošana ir iekļauta Pakalpojuma cenā.

Portālā ievietojamo informāciju Klienta kontaktpersona nosūta uz Līgumā norādīto Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi. Informācijas ievietošanu Pakalpojuma sniedzējs veic nekavējoties, bet ne vēlāk, kā divu darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Informācijas aktualizēšanas laikā Klienta profils var īslaicīgi nebūt pieejams vai piekļuve tam var būt traucēta, par ko Portālā tiks uzrādīts paziņojums par informācijas aktualizēšanu.

Informācijas atjaunošana (ne biežāk kā reizi mēnesī), saskaņā ar Klienta Kontaktpersonas norādījumiem, ir iekļauta Pakalpojuma cenā. Gadījumā, ja Klientam nepieciešama biežāka informācijas atjaunošana, Klients to apmaksā saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja cenrādi.

Informācijas atjaunošanu gadījumā, ja Klienta informācija ir mainīta, trešajām personām bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtās tiesības piekļūstot Portālam, pārvarot drošības sistēmas,, Pakalpojuma sniedzējs veic bez maksas.

Informāciju Pakalpojuma sniedzējs ievieto tādā redakcijā, kādā to iesniedz Klients. Pakalpojuma sniedzējs neveic informācijas koriģēšanu vai redakcionālus precizējumus. Par Portālā publicējamās informācijas, kuru saskaņā ar Klienta pieteikumu nepieciešams tulkot, tulkošanu Klients apmaksā saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja cenrādi.

Pakalpojuma pārtraukšana un informācijas izmaiņas

Pakalpojums tiek pārtraukts, beidzoties Līgumā noteiktajam Pakalpojuma sniegšanas termiņam vai pēc Klienta pieprasījuma.

Pakalpojums var tikt pārtraukts pēc Pakalpojuma sniedzēja iniciatīvas, ja Klients pārtraucis juridiskās palīdzības sniegšanu vai pierādāmu apstākļu dēļ nevar sniegt juridisko palīdzību (piemēram, juridiskas personas likvidācijas gadījumā, fiziskas personas nāves gadījumā, gadījumā, ja ar izmeklēšanas darbības izdarītāja spēkā stājušos lēmumu personai ir liegtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai veikt zināmas darbības).

Pēc Pakalpojuma sniedzēja iniciatīvas var tikt izmainīta Klienta informācija, ja pierādāmu apstākļu dēļ šī informācija ir kļuvusi nepareiza vai iesniegta apzināti nepatiesa informācija (piemēram, izbeigts juridisko pakalpojumu sniedzēja līgums ar Juridiskās palīdzības administrāciju, persona zaudējusi zvērināta advokāta statusu, iesniegta nepatiesa informācija).

Ārkārtas pārtraukums ir vismaz 10 (desmit) citu Klientu iesniegta informācija par Klienta negodīgu komercpraksi, tīši veiktām pretlikumīgām darbībām vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra ziņojums par maldinošas informācijas sniegšanu. Šādā gadījumā pakalpojuma pārtraukšana tiek veikta nekavējoties un Klientam uz viņa norādīto bankas kontu tiek pārskaitīta neizmantotā abonēšanas perioda summa. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības turpmāk atteikt šādam klientam vai ar viņu jebkādā veidā saistītām fiziskām un juridiskā personām turpmāku pakalpojuma sniegšanu, neatkarīgi no deklarētā pakalpojuma saņēmēja.

Personas datu apstrāde

Klients, iesniedzot Klienta informāciju, apzinās un piekrīt, ka visa iesniegtā Klienta informācija ir paredzēta publicēšanai publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

Klienta informācija tiek saglabāta Pakalpojuma sniedzēja informācijas sistēmā 6 (sešus) mēnešus pēc Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas. Pēc šī laika Klienta informācija tiek neatgriezeniski dzēsta no Portāla. Šis noteikums neattiecas uz informāciju Pakalpojuma sniedzēja finanšu uzskaites sistēmā, no kuras informācija var tikt dzēsta tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos tieši norādītos gadījumos, kā arī uz informāciju, kura tiek uzglabāta Pakalpojuma sniedzēja klientu attiecību vadības sistēmā, no kuras informācija tiek dzēsta pēc Klienta pieprasījuma.

Klients, sniedzot informāciju, kura satur personas datus, atbild par šādas informācijas publiskošanas tiesiskumu. Klients, sniedzot informāciju apliecina, ka ir saņemta datu subjekta piekrišana informācijas publiskošanai, ja tāda ir nepieciešama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā arī uzņēmās atbildību, ka informācijai nepiemīt trešās personas komercnoslēpuma statuss.

Pakalpojumu sniedzēja paziņojumi

Pakalpojumu sniedzējs informē Klientu par jauniem pakalpojumiem, jaunām Portāla versijām, izmaiņām vai papildinājumiem, izmantojot vēstkopas. Klients ir tiesīgs attiekties no jaunumu saņemšanas. Par atteikšanos no jaunumu saņemšanas Klienta kontaktpersona paziņo Pakalpojuma sniedzējam, nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi.

Jaunas versijas

Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības pēc nepieciešamības publiskot jaunas Portāla versijas, iekļaujot tajās jaunus pakalpojumus, izmainītu dizainu, jaunas valodas.

Atsauksmes

Portālā ir paredzēta iespēja pievienot klientu atsauksmes. Lai nodrošinātu atsauksmju izsekojamību, atsauksmes varēs pievienot tikai lietotāji, kuri reģistrēti portālos www.draugiem.lv vai www.facebook.com.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina atsauksmju funkcionalitātē brīdinājuma paziņojumu par nepatiesu ziņu izplatīšanas sekām, tomēr Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par atsauksmju sniedzēju godprātību.

Visas atsauksmes par Klienta darbu pirms publiskošanas portālā tiks nosūtītas Klienta kontaktpersonai, komentāra pievienošanai. Ja 3 (trīs) dienu laikā Pakalpojuma sniedzējs nesaņems Klienta komentāru, atsauksme tiks publicēta bez komentāra.

Gadījumā, ja Klients uzskata, ka Portāla lietotāja atsauksme satur apzināti nepatiesu informāciju vai ceļ neslavu, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klientu ar viņam pieejamo informāciju, kura nepieciešama informācijas sniegšanai tiesībsargājošam iestādēm, atsauksmi publicējušā Portāla lietotāja identificēšanai.

Klients ir tiesīgs atteikties no atsauksmju publicēšanas. Šajā gadījumā Portālā tiks ievietota atsevišķa pazīme.

Autortiesības

Visas autora mantiskās tiesības uz Portāla programmatūru un dizainu pieder Pakalpojuma sniedzējam. Vizuālā dizaina un programmatūras izstrādes autoru personiskās tiesības norādītas Portālā. Klienta informācijas publiskošana Portālā nenozīmē jebkāda veida licences izsniegšanu.

Klientam ir tiesības atsaukties uz Klienta profila publicēšanas faktu, kā arī izmantot savos reklāmas materiālos Klienta profila ekrānšāviņu (screenshot) vai atsauksmju ekrānšāviņus un Portāla statistikas atskaites, norādot informācijas avotu (tajā skaitā, kā hipersaiti).

Gadījumā, ja klients vēlas izstrādāt saskarni starp Portālu un Klienta rīcībā esošu informācijas sistēmu, Klients par saskarnes izstrādi un datu apmaiņu slēdz ar Pakalpojuma sniedzēju atsevišķu vienošanos, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Strīdi un jurisdikcija

Visi strīdi un domstarpības, kuras var rasties starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu, ja tās nav atrisināmas sarunu ceļā, risināmas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atbildības ierobežojums

Pakalpojuma sniedzēja atbildība par līgumsaistību neizpildi ir ierobežota ar Klientu noslēgtā līguma summas apmērā.

Pakalpojuma sniedzējs neatbild par Klienta negūto peļņu, zaudējumiem un kaitējumu Klienta reputācijai gadījumos, ja Klients nav atjaunojis savu informāciju, nav sniedzis komentārus par saņemtajām atsauksmēm, ja vien Pakalpojuma sniedzējs pirms publicēšanas ir nosūtījis Klientam atsauksmes tekstu. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par trešo pušu sniegtajiem viedokļiem (atsauksmēm), kuras publicētas šo Noteikumu kārtībā.